Mediation/Mægling

Mediation er en frivillig, fleksibel og direkte metode til konfliktløsning og udvikling af relationer gennem en struktureret forhandling, der ledes og faciliteres af en neutral og uafhængig mediator. 

Det er mediators rolle at bistå parterne til en konstruktiv proces, hvor parterne gives mulighed for at beskrive deres oplevelse af konflikten, drøfte parternes individuelle interesser og behov relateret til konfliktens løsning og at hjælpe parterne med selv at nå frem til en eller flere løsningsmuligheder. Processen er fortrolig; de oplysninger, der kommer frem under mediationen, herunder på møder med de enkelte parter, er fortrolige. 

Når parterne er nået frem til et for begge tilfredsstillende resultat, kan de indgå en formel og retsgyldig aftale.

I mediation og mægling er der fokus på løsninger, der fungerer for alle de parter, der er involveret i konflikten. Der stilles skarpt på parternes behov fremfor på juraen, og løsningsmulighederne er derfor ubegrænsede.

Mediation og mægling er utrolig effektive former for konfliktløsning, og de kan anvendes indenfor stort set alle konfliktområder.

I mediation og mægling fokuseres der på interesser og behov frem for på magt, krav og rettigheder, og der åbnes dermed op for langt flere løsningsmuligheder end jura kan tilbyde. Mange gange behøver parterne ikke engang at gå på kompromis, fordi det undervejs i processen viser sig, at deres interesser slet ikke er modstridende.

Det er min erfaring, at mediation og mægling fører til løsninger, der fungerer for parterne, i modsætning til en domstols- eller voldgiftsafgørelse. I voldgift eller i retten interesserer dommeren sig ikke for parternes hverken behov, interesser eller personlige involvering, og den dom, som afgør sagen, tilgodeser sjældent parternes fremtidige muligheder for samarbejde eller de menneskelige ressourcer, som ofte er forbundet med en rets- eller voldgiftssag.

Især i (større) byggeprojekter kan interessekonflikter forebygges via rettidig fokus på konflikthåndtering i form af information om konfliktnedtrappende tiltag, hvis konflikten endnu ikke er brudt ud i lys lue, eller ved mægling/mediation, som også med fordel kan anvendes tidligt i processen. Konflikten behøver altså ikke at have nået et niveau, hvor en af parterne – eller begge – overvejer, om det er tid til at trække sin samarbejdspartner i retten eller i voldgift. Alle, der er involverede i en byggeproces har en fælles interesse i, at byggeriet bliver færdigt til tiden, til den aftalte pris og med den aftalte kvalitet. 

Konflikter mellem to eller flere parter afgøres traditionelt i enten retten eller i voldgift, men rets- og voldgiftssager er yderst ressourcekrævende både omkostningsmæssigt, tidsmæssigt og ikke mindst på det menneskelige plan, mens mægling/mediation er en langt billigere, hurtigere og mere effektiv metode til at løse en konflikt. Mediation tager typisk ganske få uger, hvorimod rets- og voldgiftssager kan tage op til flere år. Der er derfor langt færre ressourcer forbundet med en mediationsproces.

Mediation som konfliktløsningsmodel giver effektive og brugbare resultater, så jeres virksomhed i stedet for konflikt kan bruge tiden på det, som er virksomhedens egentlige formål – at drive forretning.

Private parter kan på samme måde opnå et resultat, som er positivt for begge parter, og mediation giver både en økonomisk besparelse i forhold til en rets- eller voldgiftssag, og en mulighed for, at parterne kan bevare eller genopbygge en personlig relation, når konflikten er løst.